Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%