Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10094 MEBATTERY - Lắp Pin 2 5 40.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%