Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
662 BIGMOD 20 61 32.79%