Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
610 LINETRIP 49 117 41.88%