Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 172 322 53.42%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%