Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 78 173 45.09%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 131 241 54.36%