Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 28 110 25.45%