Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%