Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%