Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 84 59.52%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%