Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 148 429 34.50%