Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 34 78 43.59%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%