Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1146 PTC - Phần tử chung 11 11 100.00%