Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1146 PTC - Phần tử chung 7 7 100.00%