Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 176 351 50.14%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%