Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%