Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
926 LADDER - Lấy đồ 22 43 51.16%
976 HIRE - Thuê xe 17 41 41.46%
998 EMPLOY - Tuyển dụng 4 67 5.97%
1175 MOU - Leo núi 7 11 63.64%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%