Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -