Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%