Tên đăng nhập

tdk_07

Họ và tên

Chữ ký cá nhân

rfdifi

Đăng ký lúc

2021-09-09 11:01:36

Bài tập đã đạt

1 2 3 541

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Hướng dẫn bài ESEQ 2022-08-08 3:15:58
Checker 2022-08-15 11:45:58

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500