Tên đăng nhập

VPhgK39

Họ và tên

VPhg

Email

phuongnguyenviet14@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-01 11:58:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500