Tên đăng nhập

kuikazar1111

Họ và tên

Nguyễn Kiệt

Email

anhkiet.nguyen798@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-12 12:49:16

Bài tập đã đạt

1 2 181

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500