Tên đăng nhập

T25TO07

Họ và tên

Nguyễn Đăng Tiến Đạt

Email

datxl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-02 7:39:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500