Tên đăng nhập

duckless1506

Họ và tên

Hồ Minh Việt

Email

ptgvithutcan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 2:40:46

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500