Tên đăng nhập

K25TIN01

Họ và tên

Trịnh Hải An

Email

trinhhaian1604@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Hello cả nhà nha.

Đăng ký lúc

2020-01-06 1:41:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500