Tên đăng nhập

chippy

Họ và tên

chjppj

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-26 14:48:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500