Tên đăng nhập

21t1020306

Họ và tên

Trương Đoàn

Email

21t1020306@husc.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-08 12:21:24

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500