Tên đăng nhập

VietCong

Họ và tên

Phạm Phú Bình

Email

phubinh2k9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-15 12:58:45

Bài tập đã đạt

1 9 180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500