Tên đăng nhập

Nhat_Phat_2k7

Họ và tên

Huynh Nhat Phat

Email

vtapr1039@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 7:02:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500