Tên đăng nhập

nductp

Họ và tên

Hoàng Nguyên Đức

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-15 7:55:20

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500