Tên đăng nhập

ssickerr

Họ và tên

Ta Minh Quan

Email

minhquanta123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-17 12:45:53

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500