Tên đăng nhập

mihtriii295

Họ và tên

Nguyễn Minh Trí

Email

mihtriii295@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 14:41:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500