Tên đăng nhập

phamgiateo

Họ và tên

Bách

Email

phamgiateo

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 9:41:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500