Tên đăng nhập

tpb

Họ và tên

Trần Gia Định

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-08 8:19:22

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500