Tên đăng nhập

gamer1412all

Họ và tên

Hoàng Quang Tùng

Email

gamerkiddall@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-15 8:00:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500