Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#80930 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 2758 ms 21124 K C++ 17 / 5 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-09 15:26:57
#94577 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3061 ms 13020 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-10-13 19:28:05
#94866 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3144 ms 25492 K C++ 14 / 2 K Minhho 2022-10-16 5:21:01
#72104 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3163 ms 8796 K C++ 17 / 5 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:07:53
#45431 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3236 ms 8724 K C++ 17 / 5 K Võ Khắc Triệu 2021-08-25 17:21:25
#60608 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3302 ms 8676 K C++ / 2 K Đặng Thành Phát 2021-12-02 9:45:06
#493 #1054. JEWEL - Trang sức Accepted 100 3475 ms 15088 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 8:56:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: