#1161. TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm số được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0 0 1 2
4 1 7 4
1 3 3 4
Dữ liệu ra:
4
3 2
1 2
4 2
3 3
Dữ liệu vào:
3
2 2 3 4
1 1 4 3
3 0 5 2
Dữ liệu ra:
0
3 2
3 2
3 2
3 2