#1162. DANANG - Chuyến đi đà nẵng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm số được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 8 -1
1 2 5
1 5 4
5 4 7
2 4 4
2 6 7
4 6 3
2 3 3
3 6 1
Dữ liệu ra:
12
Dữ liệu vào:
5 5 2
1 2 4
2 4 5
4 5 6
1 3 3
3 4 7
Dữ liệu ra:
-1
Dữ liệu vào:
4 4 0
1 2 3
2 4 1
1 3 2
3 4 3
Dữ liệu ra:
5
Giải thích:
  • Trong ví dụ đầu tiên, đường đi tốt nhất là 1 → 2 → 4 → 6
  • Trong ví dụ thứ hai, có đường đi từ 1 tới 5 nhưng không có đường đi nào thoả mãn.