#1165. SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PVH VNOI ONLINE 2019 Day 1 (04/01/2019)

Chú ý: Điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm 100 theo đúng tỉ lệ

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4 2
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
4 3 2
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
  • Trong ví dụ đầu tiên, các bản nhạc thoả mãn có dãy cao độ là: (0, 1, 2, 1, 2, 1),(0, -1, 0, -1, 0, 1), (0, -1, -2, -1, -2, -1), (0, 1, 0, 1, 0, -1)
  • Trong ví dụ thứ hai, các bản nhạc thoả mãn có dãy cao độ là: (0, -1, 0, -1, -2), (0, 1, 2, 1, 2), (0, 1, 0, 1, 2), (0, -1, -2, -1, -2), (0, -1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, -1, 0)