Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9538 #1235. CPATH Accepted 100 184 ms 9272 K C++ 14 / 864 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-09 7:58:09
#48956 #1235. CPATH Accepted 100 203 ms 5336 K C++ 14 / 836 B S0me0ne 2021-09-25 4:39:42
#72286 #1235. CPATH Accepted 100 222 ms 5244 K C++ 11 (NOI) / 945 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:36:54
#73458 #1235. CPATH Accepted 100 352 ms 5244 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-02-15 13:11:13
#9555 #1235. CPATH Accepted 100 364 ms 5248 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-09 9:33:56
#7216 #1235. CPATH Accepted 100 449 ms 5096 K Pascal / 2 K Trùm CUỐI 2020-05-15 18:52:52
#9569 #1235. CPATH Accepted 100 1302 ms 9180 K C++ 17 / 985 B Nguyễn Minh Tiến 2020-10-10 0:43:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: