Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72375 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 121 ms 392 K C++ 17 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:44:25
#43738 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 124 ms 384 K C++ 14 / 5 K Nguyễn Đức Nam 2021-08-11 9:48:56
#140916 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 254 ms 484 K C++ 17 / 1 K thoditamnang 2023-06-26 3:08:05
#138372 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 297 ms 508 K C++ 17 / 906 B fextivity 2023-05-16 3:15:11
#128025 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 349 ms 468 K C++ 17 / 1 K Dương Kiến Khải 2023-03-21 16:00:28
#84946 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 701 ms 103728 K C++ 17 / 2 K Quan Truong 2022-06-01 14:41:55
#147931 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 720 ms 128608 K C++ 17 / 712 B Nguyễn Ngọc Sơn 2023-09-11 1:31:44
#128035 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 783 ms 128764 K C++ 14 / 1 K nguyenne 2023-03-21 16:31:29
#76089 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 826 ms 129108 K C++ 17 / 1 K lto5 2022-03-01 10:12:52
#7256 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 883 ms 129124 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-17 19:45:42
#10519 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 900 ms 129108 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-22 8:06:51
#37988 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 900 ms 129104 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-05-31 9:10:14
#141841 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 1012 ms 189400 K C++ 17 / 2 K quangnopro 2023-07-05 14:33:42
#130657 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 2066 ms 128860 K C++ 17 / 1 K ntd1005 2023-04-03 1:09:27
#130664 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 2094 ms 129296 K C++ 17 / 1 K NGUYEN 2023-04-03 2:52:25
#138626 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 2813 ms 118756 K C++ 17 / 1 K Đào Quang Linh 2023-05-16 9:25:24
#88532 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 2856 ms 128724 K C++ 17 / 2 K Gyt43 2022-07-29 17:10:15
#130650 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 3969 ms 131964 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Doãn Duy Hưng 2023-04-02 18:07:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: