Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72375 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 121 ms 392 K C++ 17 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:44:25
#43738 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 124 ms 384 K C++ 14 / 5 K Nguyễn Đức Nam 2021-08-11 9:48:56
#84946 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 701 ms 103728 K C++ 17 / 2 K Quan Truong 2022-06-01 14:41:55
#76089 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 826 ms 129108 K C++ 17 / 1 K lto5 2022-03-01 10:12:52
#7256 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 883 ms 129124 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-17 19:45:42
#10519 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 900 ms 129108 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-22 8:06:51
#37988 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 900 ms 129104 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-05-31 9:10:14
#88532 #1248. BIT - Phép toán thao tác bit Accepted 100 2856 ms 128724 K C++ 17 / 2 K Gyt43 2022-07-29 17:10:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: