Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67640 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 185 ms 276 K C++ (NOI) / 719 B Durex+_+ 2022-01-03 11:23:17
#72377 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 167 ms 384 K C++ 17 / 992 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:45:08
#94818 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 231 ms 388 K C++ 17 / 3 K Hồ Nguyễn Đăng Khoa 2022-10-15 16:31:51
#94506 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 262 ms 388 K C++ 17 / 3 K Sơnnoob 2022-10-13 12:47:21
#7514 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 133 ms 464 K C++ / 997 B Đặng Tiến Dũng 2020-06-01 11:27:11
#94558 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 240 ms 512 K C++ 17 / 3 K CaoWUANGHung 2022-10-13 17:22:28
#75763 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 164 ms 596 K C++ 17 / 992 B hihihi1 2022-02-26 13:34:09
#43325 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 5337 ms 2556 K C++ / 3 K halone 2021-08-06 5:45:31
#7262 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 5377 ms 2560 K C++ 14 / 3 K Trùm CUỐI 2020-05-17 20:18:08
#113289 #1250. COPRIME - Nguyên tố cùng nhau Accepted 100 5404 ms 2560 K C++ 14 / 3 K Trần Hữu Bách 2022-12-24 14:19:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: