Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#144473 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 430 ms 3552 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-04-06 13:35:14
#13637 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 459 ms 6236 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Trung Long 2020-11-07 13:12:16
#70995 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 510 ms 6336 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-05 3:47:06
#144504 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 522 ms 6296 K C++ 17 / 981 B Cơm Sườn Quận 7 2024-04-07 0:11:49
#53458 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 527 ms 6332 K C++ 14 / 897 B Duong Thao 2021-10-27 4:46:37
#59234 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 548 ms 6188 K C++ 14 / 1 K Khổng Ngọc Anh 2021-11-24 1:10:31
#53662 #1287. TIMELINE - Dòng thời gian Accepted 100 1738 ms 5808 K C++ 14 / 770 B THD 2021-10-28 3:45:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: