Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74918 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 998 ms 10996 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-02-22 1:03:05
#111554 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2252 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Hà Bìu Trọng Nghãi 2022-12-19 14:30:15
#112035 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2886 ms 1020 K C++ 17 (Clang) / 2 K Ỷ Mộng 2022-12-21 2:55:17
#112181 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2900 ms 1040 K C++ 17 (Clang) / 4 K Nguyễn Thúy An 2022-12-21 3:29:12
#112443 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3714 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Mai Quoc Anh 2022-12-21 8:22:24
#59889 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4125 ms 257380 K C++ 17 / 5 K Đủ 2021-11-28 7:25:46
#59639 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4903 ms 258072 K C++ 17 (Clang) / 6 K Nguyễn Sơn Giang 2021-11-26 3:37:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: