Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#59639 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4903 ms 258072 K C++ 17 (Clang) / 6 K Nguyễn Sơn Giang 2021-11-26 3:37:36
#59888 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 5445 ms 257148 K C++ 17 / 6 K Đủ 2021-11-28 7:23:10
#112144 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2924 ms 1020 K C++ 17 (Clang) / 4 K Ỷ Mộng 2022-12-21 3:18:30
#112301 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2910 ms 1024 K C++ 17 (Clang) / 4 K Nguyễn Thúy An 2022-12-21 3:47:09
#112443 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3714 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Mai Quoc Anh 2022-12-21 8:22:24
#74918 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 998 ms 10996 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-02-22 1:03:05
#111554 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2252 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Hà Bìu Trọng Nghãi 2022-12-19 14:30:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: