Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#112035 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2886 ms 1020 K C++ 17 (Clang) / 2 K Ỷ Mộng 2022-12-21 2:55:17
#111554 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2252 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Hà Bìu Trọng Nghãi 2022-12-19 14:30:15
#74918 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 998 ms 10996 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-02-22 1:03:05
#112447 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3716 ms 896 K C++ 17 / 3 K Mai Quoc Anh 2022-12-21 8:32:58
#112327 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3091 ms 1024 K C++ 17 (Clang) / 3 K Nguyễn Thúy An 2022-12-21 3:54:40
#59895 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4405 ms 259588 K C++ 17 / 3 K Đủ 2021-11-28 7:37:17
#59639 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4903 ms 258072 K C++ 17 (Clang) / 6 K Nguyễn Sơn Giang 2021-11-26 3:37:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: