Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#59888 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 5445 ms 257148 K C++ 17 / 6 K Đủ 2021-11-28 7:23:10
#59639 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4903 ms 258072 K C++ 17 (Clang) / 6 K Nguyễn Sơn Giang 2021-11-26 3:37:36
#112447 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3716 ms 896 K C++ 17 / 3 K Mai Quoc Anh 2022-12-21 8:32:58
#112344 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3133 ms 1040 K C++ 17 (Clang) / 3 K Nguyễn Thúy An 2022-12-21 4:04:08
#112099 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3059 ms 1088 K C++ 17 (Clang) / 3 K Ỷ Mộng 2022-12-21 3:13:36
#111554 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 2252 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Hà Bìu Trọng Nghãi 2022-12-19 14:30:15
#74918 #1478. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 998 ms 10996 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-02-22 1:03:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: