Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#114509 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3076 ms 17148 K C++ 17 / 5 K Lê Thanh Minh 2023-01-04 7:25:14
#73203 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3463 ms 10708 K C++ 11 / 2 K Irelia 2022-02-14 16:45:31
#120933 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 3637 ms 22088 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Minh Trí 2023-12-28 14:42:06
#71255 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4024 ms 86476 K C++ 14 / 3 K always tle 2022-02-07 13:07:48
#58182 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 4588 ms 72564 K C++ / 4 K halone 2021-11-17 17:01:12
#71317 #1484. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 8321 ms 31480 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Vương Quang 2022-02-07 17:07:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: