Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120313 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 2174 ms 1540 K C++ 14 / 1 K noname2007 2023-12-25 17:58:41
#121491 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 6736 ms 3292 K C++ 17 / 2 K Tuan Khoi 2024-01-02 6:32:56
#106974 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 2082 ms 3520 K C++ 17 / 2 K Đào Đức 2022-12-01 13:55:32
#3972 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 8584 ms 1560 K C++ 14 / 3 K Trùm CUỐI 2020-01-30 15:55:29
#51384 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 4275 ms 1568 K C++ 14 / 3 K Hà Văn Thành 2021-10-15 5:26:14
#69290 #1507. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 1968 ms 10148 K C++ 17 / 6 K halone 2022-01-14 9:56:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: