Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#146543 #40. HY033 - Dán đề can Accepted 100 37 ms 320 K C++ 17 / 1 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2023-08-22 10:43:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: