Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#62010 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 / 2 K huỳnh anh tuấn 2021-12-10 8:12:49
#55639 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 45 ms 380 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-06 7:04:52
#29803 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 47 ms 404 K C++ 11 / 1 K shabipilamew 2021-03-08 10:08:14
#42112 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 6 K Durex+_+ 2021-07-11 4:33:24
#129076 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 55 ms 412 K C++ 17 / 3 K KoMaSan 2024-01-29 17:10:50
#35648 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 61 ms 344 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-23 8:23:16
#42356 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 65 ms 388 K C++ / 1 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-13 13:30:08
#82006 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 67 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 848 B ThMinh 2022-04-16 10:44:32
#68350 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 111 ms 380 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-07 9:44:58
#68355 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 114 ms 380 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-07 9:51:32
#10995 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 124 ms 384 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-23 10:27:25
#10994 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 141 ms 392 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-23 10:27:21
#10993 #413. MTSEQ - Dãy số Accepted 100 244 ms 360 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-23 10:25:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: