Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115831 #5007. TONGUOC Accepted 100 20 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 406 B Durex+_+ 2023-01-13 8:58:55
#99057 #5007. TONGUOC Accepted 100 26 ms 352 K C++ 11 / 266 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-11-06 23:06:58
#138231 #5007. TONGUOC Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 362 B Kiệt Lặc 2023-05-15 9:39:53
#169847 #5007. TONGUOC Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 439 B LeDung 2023-12-04 7:50:13
#99301 #5007. TONGUOC Accepted 100 28 ms 368 K C++ / 324 B HieuLe 2022-11-08 8:38:42
#99295 #5007. TONGUOC Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 569 B Meow 2022-11-08 8:34:49
#112922 #5007. TONGUOC Accepted 100 32 ms 348 K C++ 14 / 259 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-22 5:57:24
#96507 #5007. TONGUOC Accepted 100 35 ms 360 K C++ 17 / 187 B Trùm CUỐI 2022-10-23 4:30:43
#138281 #5007. TONGUOC Accepted 100 372 ms 21280 K Python 3 / 170 B Zincateee 2023-05-15 14:15:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: