Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115831 #5007. TONGUOC Accepted 100 20 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 406 B Durex+_+ 2023-01-13 8:58:55
#144939 #5007. TONGUOC Accepted 100 25 ms 340 K C++ 17 / 905 B Phan Quốc Triệu 2024-04-10 15:23:09
#99057 #5007. TONGUOC Accepted 100 26 ms 352 K C++ 11 / 266 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-11-06 23:06:58
#99301 #5007. TONGUOC Accepted 100 28 ms 368 K C++ / 324 B HieuLe 2022-11-08 8:38:42
#99295 #5007. TONGUOC Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 569 B meow 2022-11-08 8:34:49
#119684 #5007. TONGUOC Accepted 100 29 ms 364 K C++ 17 / 313 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:45:06
#137744 #5007. TONGUOC Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 208 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:32:26
#143784 #5007. TONGUOC Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 7:00:15
#112922 #5007. TONGUOC Accepted 100 32 ms 348 K C++ 14 / 259 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-22 5:57:24
#96507 #5007. TONGUOC Accepted 100 35 ms 360 K C++ 17 / 187 B Trùm CUỐI 2022-10-23 4:30:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: